Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thông tin chứng nhận

A. BẢNG GIÁ ỐNG - MIỀN NAM
1.   Ống uPVC
2.    Ống HDPE
3.    Ống PPR
A. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN- MIỀN NAM
1.

  Phụ kiện uPVC

 
  Tiêu chuẩn ISO 4422 (Loại mỏng)
  Tiêu chuẩn ISO 4422 (Loại dày)
  Tiêu chuẩn ATSM 2241 (Loại mỏng)
   Tiêu chuẩn ATSM 2241 (Loại dày)
2.   Phụ kiện HDPE  
  HDPE - PE100
   HDPE - PN 10 - PE100
   HDPE - PN 16 - PE100
  HDPE hàn gia công
3.   Phụ kiện PPR

 

A. BẢNG GIÁ ỐNG - MIN BẮC
1.   Ống uPVC
2.    Ống HDPE
3.    Ống PPR
B. BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN - MIỀN BẮC
1.   Phụ kiện uPVC  
   Dân dụng
  Tiêu chuẩn ISO 4427 (Loại dày)
   Tiêu chuẩn ISO 4427 (Loại mỏng)
  Tiêu chuẩn ATSM 2241 (Loại dày)
   Tiêu chuẩn ATSM 2241 (Loại mỏng)
2.   Phụ kiện HDPE  
  HDPE - PE100
3.   Phụ kiện PPR

 

A. BẢNG GIÁ KHÁC
1.   Ống PE Gân xoắn
    Phụ kiện PE Gân xoắn
2.    Ống uPVC luồn dây điện